Hankkeessa on kaksi osaa.

 

Ensimmäisessä etsimme ja jaamme tietoa Kainuussa vallitsevan segragaation tilasta (eli koulutuksen ja työmarkkinoiden jakautumisesta nais- ja miesvaltaisiin aloihin).

Toisessa etsimme ja jaamme tietoa Kainuun ja Lapin syrjäytymisilmiöstä. Hankkeen selvitysosioissa teemme tutkimusta määrällisiä sekä laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen.

Hanke vastaa esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin:

Miten saamme muutosta aikaan, jotta mahdollistamme naisten osallistumisen miesvaltaisille aloille ja päinvastoin?

Miten voimme ehkäistä naisten ja miesten syrjäytymistä?

Kainuun segregaatioselvitys

Kainuun segregaatioselvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa ja tunnuspiirteitä Kainuussa vallitsevan segregaation (=koulutuksen ja työelämän jakaantumisesta naisten ja miesten aloihin) tämänhetkisestä tilanteesta.

Tuloksien pohjalta suunnitellaan toimenpide-ehdotuksia, joilla pyritään segregaation lieventämiseen.

Selvityksen tuloksia heijastellaan Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueilta tehtyihin tutkimuksiin ja selvityksiin, minkä tarkoituksena on saada hyödyllistä vertailutietoa näistä kolmesta alueesta ja tunnistaa kunkin alueen erityispiirteet. Tämä auttaa rakennerahasto-ohjelmatoiminnan edelleen kehittämisessä ja konkreettisten toimenpiteiden suunnittelussa alueiden kehittämiseksi.

Kainuun esiselvityksen toimenpiteisiin kuuluvat aineisto- ja tilastoanalyysi liittyen paikallisiin, Kainuun maakunnassa käytössä tällä hetkellä oleviin sekä 2000-luvulla olleisiin ohjelmiin ja strategioihin, sekä tilastoihin, mm. väestöstä, työllisyydestä ja työttömistä työnhakijoista. Tämän lisäksi teemme kyselyitä, jotka suunnataan kainuulaisille yrityksille sekä toisen asteen oppilaitoksille, ja tuomme sisällöllistä tietoa moniammatillisten ryhmähaastatteluiden kautta. Saatujen tulosten pohjalta muodostamme konkreettisia toimenpide-ehdotuksia segregaation lieventämiseksi.

Syrjäytymiseen liittyvän sukupuolisidonnaisen problematiikan tunnistaminen Kainuussa ja Lapissa

Syrjäytymisilmiötä tutkivan selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, mitkä ovat syrjäytymisen ilmenemismuodot, niiden syyt ja seuraukset Kainuussa ja Lapissa. Tämän lisäksi selvitetään, mitä eroa on miesten ja naisten syrjäytymisellä. Selvitys toteutetaan kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä hyödyntäen. Ilmiön tutkiminen aloitetaan keräämällä ja analysoimalla tietoa olemassa olevista syrjäytymistä koskevista tutkimuksista ja tilastoista. Tilastot eivät kuitenkaan kerro koko totuutta, ja tutkimus Lapin ja Kainuun alueella on ollut rajallista. Näin ollen järjestämme moniammatillisia ryhmähaastatteluita eri puolilla Kainuuta ja Lappia, joissa kysymme alueen kenttätyöntekijöiden ja asiantuntijoiden, kuten päihdetyöntekijöiden, nuorisotyöntekijöiden, mielenterveystyöntekijöiden ja työllisyystoimijoiden näkemyksiä ja kokemuksia oman työskentelyalueensa syrjäytymis-ilmiöstä. Tämän lisäksi otamme huomioon myös asianomaisten näkemykset heidän tilanteestaan muodostamalla kyselyitä ja haastattelemalla heitä osallisuudestaan yhteiskunnassa. Haastattelujen tulokset analysoidaan laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä soveltaen.

Kun ymmärretään syrjäytymisen ilmenemismuotojen syyt, kokeillaan yksilöllisiä toimenpiteitä yksittäisten ihmisten syrjäytymisen lieventämiseksi, minkä pohjalta tehdään yhteenvetoja siitä, kuinka toisia syrjäytyneitä voi auttaa. Yrittäjiä ja alueellisia toimijoita koulutetaan hankkeesta saatujen tulosten pohjalta.

Hankkeen tavoitteena on myös tuottaa uutta tietoa tukemaan tulevia maakunta- ja SOTE-uudistuksia.